Phiếu đánh giá xếp loại viên chức

Phiếu đánh giá xếp loại viên chức

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH CỤ THỂ CÔNG TÁC Tháng 5 – Năm 2019 (Mới nhất)

KẾ HOẠCH CỤ THỂ CÔNG TÁC Tháng 5 – Năm 2019 (Mới nhất)

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH THÁNG 10/2017

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2017

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH THÁNG 09/2017

KẾ HOẠCH THÁNG 09/2017

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH THÁNG 08/2017

KẾ HOẠCH THÁNG 08/2017

Lượt xem:

[...]